ПРОЕКТИ

Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност, Проект №BG16RFOP002-2.040-1165-C01

Innovative packaging solutions for storage and conservation of 20th century cultural heritage of artefacts based on cellulose derivative
www.nemosineproject.eu

 

BG161PO003-2.1.13 Технологична модернизация в малки и средни предприятия

Проект BG 2003/004-937.05.01 Изпълнение на предприсъединителните ангажименти на Република България в сферата на здравословни и безопасни условия на труд
На 28 Октоври 2005 гд. в Министерството на труда и социалната политика бе подписан Договор по проект BG 2003/004-937.05.01 “Изпълнение на предприсъединителните ангажименти на Република България в сферата на здравословни и безопасни условия на труд” финансиран по програма ФАР, между “Акумпласт” АД и МТСП. Целта на проекта е да се подобрят условията на труд в малките и средни предприятия от пластмасопреработващата индустрия в страната. Общата стойност на проекта е 73 750 евро, като финансирането от страна на МТСП и ФАР е в размер на 40 282,25 евро, останалата сума се осигурява от “Акумпласт” АД. Продължителноста на проекта е 12 месеца. Със средствата от проекта ще се закупят машини и оборудване, както и ще се извърши цялостен ремонт на всички битово-санитарни помещения.

 

Проект BG161PO003-2.1.06 Технологична модернизация в малки и средни предприятия
Phoenix
Synergic combination of high performance flame retardant based on nano-layered hybrid particles as real alternative to halogen based flame retardant additives
Starting: January 2013 / Duration: 48 months
www.phoenix-eu-project.eu

Повече информация за проекта

Адрес: Добрич 9300, ул. Ст. П. Атанасов №20, Пощенска кутия 154
Телефон: 058/ 602 793; Факс: 058/ 602 792

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА    Запитване
    за оферта

    ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА