Документи

Покана
Пълномощно
Дневен ред
1. Приемане доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г., проект за решение – приема се доклада на СД за дейността на дружеството през 2018.
2. Приемане на доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2018 година, проект за решение ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2018 година
3. Приемане на доклада на дипломирания експерт – счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет за 2018 година.,проект  за решение – приема се доклада на дипломирания експерт счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет  за 2018 година.
4. Приемане на годишен счетоводен отчет за 2018 г., проект за решение приема се годишния счетоводен отчет за 2018 г.
5. Приемане решение за разпределение на печалбата за 2018 г., проект за решение – приема се предложението на СД  за разпределение на печалбата за 2018 г.
6. Избор на дипломиран експерт – счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2019 г., проект за решение – ОС избира предложения от СД дипломиран експерт – счетоводител за 2019 г.
7. Разни
 

Протокол от ОС на акционерите на Акумпласт АД, състояло се в гр. Добрич на 01.08.2018
Списък на присъстващите акционери на ОС на Акумпласт АД, състояло се в гр. Добрич на 01.08.2018

Протокол от ОС на акционерите на Акумпласт АД, състояло се в гр. Добрич на 15.06.2018
Списък на присъстващите акционери на ОС на Акумпласт АД, състояло се в гр. Добрич на 15.06.2018